Vážení rodiče,

 z důvodů nepřístupné tělocvičny ZŠ Resslova a to ve dnech 9.-16.10.2015 jsou v těchto termínech všechny tréninky zrušeny. Jelikož by jsme přišli o spoustu  tréninků, tak jsem se rozhodly uspořádat víkendové soustředění a to v termínu 17.-18.10.2015. Rozpis je následovný.

sobota 17.10.
9-12h Píďalky (Agáta)
14-16h Veverky (Lenka)

neděle 18.10.
9-12h Žabičky (Katka)
14-17h Páry (Martin/Petra Janáček?)

Doufáme, že budete moci všichni dorazit.
RB


 Vážení rodiče, 

 již se mi množí dotazy na platbbu kurzovného pro letošní sezónu, proto zde jsou informace, vše je stejné z předchozích roků. Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.400,-/sezóna pro všechny skupiny.Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů.
Páry platí ještě 600,-/sezóna spolu s předešlou částkou.

Termín první splátky je 23.10.2015


Zde je číslo účtu:

107-1706120287/0100 

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohly identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!

Děkuji
RB
 Prosím všechny Ridenďáky o zapsaní důležitých datumů pro letošní sezónu, všechno jsou to akce pořádané Ridendem:

29.11.2015 Cena TS Ridendo - párová taneční soutěž 

  5.12.2015 Mikuláš tančí s Ridendem - zábavné odpoledne s Mikulášem a jeho družinou

23.4.2016 O pohár starosty města Hlinska - pohárová soutěž kolektivů 

  3.6.2016  16. Profilový pořad TS Ridendo - "tančíme s radostí" - závěrečné vystoupení pro veřejnost 

30.7. - 6.8.2016  Taneční soustředění Krucemburk 2016


Nová taneční sezóna se nám pomalu, ale jistě blíží do svého začátku, takže prozatím pár důležitých informací:

Rozvrh taneční sezóny je následovný: 

Rozvrh 2015-16

Den

Čas

Skupina

Čas

Skupina

Pondělí

16:00-17:30

Píďalky - Děti

17:30-19:00

Žabičky - Junioři A

Úterý

16:00-17:30

Veverky - Junioři B

17:30-19:00

Píďalky - Děti

Středa

16:30-18:00

Koťátka - přípravka

18:00-19:30

Veverky - Junioři B

Čtvrtek

 

 

 

 

Pátek

16:00-17:30

Páry

17:30-19:00

Žabičky - Junioři A

Pátek

16:00-17:30

Koťátka - přípravka

 

 

Sobota

 

 

 

 

Neděle

 

 

 

 

         
         

 

Tělocvična - ZŠ Resslova

   

 

MFC-zrcadlový sál

   
  
 
Další důležitou změnou je změna kurzovného a to pro všechny skupiny 2 400,-/sezóna, opět však zůstává možnost zaplacení ve dvou splátkách (data budou včas zveřejněny)

Samozřejě připravujeme již nábor, plakát je již vyvěšen na stránkách zde i FB, v týdnu po náboru bude začínat taneční sezóna a to od pondělí 14.9.. 

Další informace budou v tomto týdnu následovat, tak sledujte web.
Doufám, že se opět v letošní sezóně sejdeme v hojném počtu.

RB
 Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
 
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: |
| |
| Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: |
| |
| IČO: |
| |
| Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: |
| |
| Datum narození posuzovaného dítěte: |
| |
| Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky |
| posuzovaného dítěte: |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
2. Účel vydání posudku
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
3. Posudkový závěr
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci |
| |
| a) je zdravotně způsobilé*) |
| b) není zdravotně způsobilé*) |
| c) je zdravotně způsobilé s omezením*) **) ....................... |
| |
| B) Posuzované dítě |
| |
| a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO - NE |
| |
| b) je proti nákaze imunní (typ/druh): |
| |
| c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): |
| |
| d) je alergické na: |
| |
| e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): |
| |
| Poznámka: |
| *) Nehodící se zaškrtněte. |
| **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci |
| a škole v přírodě. |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
4. Poučení
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., |
| o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na |
| jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání |
| poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání |
| lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že |
| posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá |
| nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
5. Oprávněná osoba
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby: |
| |
| Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další |
| příbuzný dítěte): |
| |
| Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: |
 
 
| .......................................... |
| Podpis oprávněné osoby |
 
 
....................... .............................
Datum vydání posudku Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotních služeb.
 LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KRUCEMBURK 2015

 

KDO SE O NÁS BUDE STARAT?

Hlavní vedoucí tábora: Richard Boguaj (tel.: 723 691 713)

Dále pak:

Tereza Šustrová, Lenka Douchová, Martin Horák, Petra Volfová, Nikola Podroužková, Michaela Pintová, Kateřina Havlová, Agáta Trochová – tanečníci a lektoři TS Ridendo

 Iveta Melicharová, Petr Janáček – externí lektoři

 O hry a zábavu se bude starat Martina Peškeová.

 

KDO ZAJIŠŤUJE ZDRAVOTNÍ DOZOR?

Martina Hartlová

 

KDY A KAM MÁM PŘIJET?

Příjezd v sobotu  1.8. od 1600 do 1730 hod. (dopravu si zařizuje každý účastník sám).

Adresa: ZŠ Krucemburk, Školní 440, Krucemburk (www.zskrucemburk.cz).

 

JAK JE ZAJIŠTĚNÉ STRAVOVÁNÍ?

V sobotu budeme opékat buřty, stravování v jídelně začíná v neděli snídaní a končí v den odjezdu snídaní. Strava je zajištěna jako každý rok – 5 jídel denně, ve školní jídelně.

 

CO NA UBYTOVÁNÍ?

Spíme ve třídách, takže spacáky, matrace, karimatky, polštář s sebou. Pod matrace nutno deku, parkety je občas propichují. Prosíme, z kapacitních důvodů, letiště zakázány, dovoleny v případě 3 dětí na letišti. Chválíme ty, co přijedou s úzkou „postýlkou“ J

 

CO ODEVZDAT ZDRAVOTNICI PŘI PŘÍJEZDU?

  • Průkaz pojišťovny,
  • Očkovací průkaz,
  • Potvrzení o bezinfekčnosti (s datem příjezdu na tábor) – lze vyplnit na místě,
  • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
  • Dále léky i s příbalovým letákem a návodem na použití, pokud dítě užívá. Nutno upozornit na naslouchadla a jakékoliv zdravotní problémy, alergie atp.
  • Pro jistotu přiberte doklad o zaplacení tábora.

 

KDY TÁBOR KONČÍ?

Odjezd v sobotu  8.8. do 1200 hod. (dopravu si zařizuje každý účastník sám)

Na závěr soustředění tj. v sobotu 11.8. bude od 10 -11 hod. krátká ukázka toho, co se děti na táboře naučily a na čem pracovaly. Pokud se přijedete podívat, budeme rádi.

 

 DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

JAKÝ JE DENNÍ PROGRAM?

7:30                 budíček

8:00                 snídaně

9:00 – 11: 45   dopolední blok

12:15               oběd

12:30 – 14:00  polední klid (zde možno volat vedoucím a zdravotnici)

14:00 – 16:00  první odpolední blok

16:00               svačina

16:30 – 18:15  druhý odpolední blok

18:30               večeře

19:00 – 20:00  sprchování

20:00 – 21:30  večerní program

21:30               večerka pro děti

22:00               večerka pro juniory

*změna v programu vyhrazena, dle potřeb


JSOU POVOLENY TELEFONY A NÁVŠTĚVY RODIČŮ?

V případě menších dětí, které budou poprvé bez rodičů, budeme v pravidelném kontaktu, jak dítě tábor zvládá. Kdykoliv je možné zavolat buď vedoucímu jednotlivých skupin, zdravotníci nebo přímo mně.

Pokud se přijedete podívat na své děti, budete vítáni, jen se s námi na termínu domluvte dopředu. Lépe je ale děti nenavštěvovat, máme negativní zkušenosti, protože se jim začne stýskat.  

Děti po příjezdu odevzdají mobilní telefony zdravotnici, jako každý rok. Volací dny jsou úterý a čtvrtek. V tyto dny dostanou děti mobilní telefony v době poledního klidu.

 

CO KDYŽ DÍTĚ BĚHEM TÁBORA ONEMOCNÍ?

Rodiče okamžitě informujeme a ti si dítě odváží. Vrácení peněz – poměrné částky dle rozpisu na přihlášce.

 

CO SBALIT S SEBOU?

 

OBLEČENÍ NA TANEC I NETANEC

Spoustu triček, tepláků, tříčtvrťáků, tílek a oblečení všeho druhu pro tanec určených.

Lepší vézt domů neunošená trička než chodit ve špinavém a zpoceném J.

Pro nováčky – počítejte na každý taneční blok 1 tričko, aby děti nemusely do jídelny v triku z tréninku J.

 

Pro páry – kluci kalhoty a košile, holky sukně a tričko.

 

OBLEČENÍ NA VEN

Všechno, co běžně nosíte, hlavně nezapomeňte na bundu a mikinu. Taky nějaká pláštěnka nezaškodí. Budeme chodit ven, hrát hry, kde se ledaco zašpiní a možná i roztrhne, takže prakticky! Tepláky, trika, ponožky – dostatek. Klobouk nebo kšiltovka, krém na opalování, sluneční brýle, repelent.

 
HYGIENA A DALŠÍ POTŘEBNOSTI

Láhev sirupu – bezinkové květy nechte radši doma, investujte do sebe a kupte pořádnou šťávu bez umělých sladidel J J J

Prázdná petlahev pro děti, aby si mohli „natočit“ šťávu na trénink!

Igelitka či pytel na špinavé prádlo, papírové kapesníky, hrneček.

Psací potřeby, blok, pastelky, baterka, peníze na drobná vydání (pohledy), 2 ručníky, zubní pastu, kartáček, sprchový gel, šampon, hřeben, dívky gumičky, sponky – dostatek J, zrcátko

švihadlo, karty, pexeso atd.

 

OBUV

Je třeba sebou mít přezuvky do vnitřních prostor.

Na tanec to, co běžně nosíváte na tréninky.

Na ven pohodlné botasky – jiné než do tělocvičny, holiny se někdy hodí, sandály taky.

Pro páry – to co nosíte na tréninky, kdo ještě nikdy nenosil – plátěnky, piškoty, latinky – zákaz všemožných dívčích střevíců tvrdých, nepoddajných a kluzkých. Netřeba speciálně pro tábor kupovat!!!

 

Brzy naviděnou!

Richard Boguaj

 

Termín: 1.8. - 8.8. 2015
Místo: ZŠ Krucemburk
Cena: 2600,- Kč (vč. ubytování a stravy 5x denně)

Soustředění je určeno pro tanečníky od 6ti let.
Je otevřeno nejen všem tanečníkům TS Ridenda, ale i budoucím členům a nečlenům.
Účastníci budou rozděleni do skupin: děti mladšího věku (cca do 7let) a staršího věku, pokročilí. Dále bude otevřena skupina juniorů.
Celé soustředění bude ve stylu moderny, jazz dance a párového společenského tance pro začátečníky.
Ve volném čase bude připravena spousta her a zábavy!

Letos s námi bude, jako již v loňském roce externistka Iveta Melicharová - lektorka baletu a také Petr Janáček - lektor společenských tanců.

Tanečně se o vás budou starat:
lektoři TS Ridenda: Richard Boguaj, Martin Horák, Tereza Šustrová, Lenka Douchová, Petra Volfová, Nikola Podroužková, Kateřina Havlová, Agáta Trochová a Michaela Pintová.
zdravotní dozor: Martina Hartlová 

Více informací hledejte u svých trenérů, nečlenům na požádání zašleme informační leták a přihlášku.
Kontakt:
Richard Boguaj - vedoucí TS Ridendo
tel: 723691713
Facebook, tsridendo@seznam.cz

Těšíme se na letní shledání, skvělou zábavu a taneční výkony!


 V sobotu 23.5.2015 se uskutečnila Hobby soutěž v Jičíně. Ridendo vyslalo oba své páry a to Viktora Skořepu s Violkou Černou a Honzíka Skořepu s Nikolkou Černou. Oba naše páry předvedli skvělý výkon. Viktor s Violkou obsadili v Juniorech 1 STT krásné 4. místo, Juniorech 1 LAT skvělé 1. místo a v Juniorech 2 LAT 8. místo. Honzík s Nikolkou obsadili v Juniorech 2 STT 6. místo, Juniorech 2 LAT 7. místo a Dospělí LAT 4. místo. Velké gratulace za svělou reprezentaci Ridenda.

RB 

V sobotu 9. května tedy sotva týden po vítězství na Mistrovství České republiky v plesových choreografiích jsme vyrazili také na Mistrovství Slovenska do Žiaru nad Hronom. V naší kategorii Dospělí latina nebylo přihlášeno dost choreografií a tak byla spojena s kategorií Dospělí ostatní. Nakonec jsme si s choreografií Petra Janáčka – EXPLOSIONS vytančili 3. místo. Nejen dlouhé čekání ale i cestu jsme si opravdu užili :-).

MP

 Taneční sezona se pomalu chýlí ke svému konci. Vrcholovou soutěží každé taneční sezóny je bezesporu Mistrovství České republiky SUT Hobby Dance. Jedná se o soutěž pořádanou pod záštitou Svazu učitelů tance, na kterou se sjedou páry z celé České republiky a společně si zasoutěží na jednom tanečním parketě. V letošním roce se soutěž konala 8. května 2015 a jako každoročně proběhla v příjemných prostorách AFI Palace Pardubice. Taneční studio Ridendo Hlinsko vyslalo na tuto soutěž dva taneční páry. Honzu Skořepu a Nikolku Černou, kteří zastupují TS Ridendo v kategorii Junioři II a jejich mladší sourozence, Viktora Skořepu a Violku Černou, kteří soutěžili v kategorii Junioři 1.

Taneční páry tančily ve třech kategoriích, a to latina, standard a kombinace.  V kategorii latina získal taneční pár Honza Skořepa a Nikola Černá krásné 2. místo a stal se prvním vícemistrem České republiky. Toto vítězství také přináší tanečnímu páru přímou nominaci na světový šampionát WADF v kategorii 4dance latin, který se uskuteční na podzim letošního roku. V kategorii kombinace  skončili těsně před branami finále na 7. místě. Viktor s Violkou postoupili ve všech kategoriích do semifinále a umístili se na 9. místě v kategorii latina a na 11. místě v kategorii kombinace a standard.

Oběma tanečním párům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další taneční sezóně.

Po dvouleté pauze se dospělý soubor dal znovu dohromady a spolu s několika tanečníky, kteří doplnili naše řady a s novým choreografem dokázal navázat na minulé úspěchy a to hned ziskem titulu Mistr ČR.

V sobotu 1. května tak TS Ridendo s choreografií Petra Janáčka – EXPLOSIONS, získalo první místo na Mistrovství České republiky v plesových choreografiích. Dále Ridendo získalo také ocenění za nejlepší latinskoamerickou choreografii finálového večera.

Děkujeme všem za podporu a domácí atmosféru...
MP

 

 

  V sobotu 4.dubna 2015 hostilo taneční studio Ridendo, již po čtvrté, soutěžící na pohárové taneční soutěži „O Pohár starosty města Hlinska“. Celodenní klání se uskutečnilo v prostorách hlineckého Multifunkčního centra. Příjemné prostředí přímo stvořené pro taneční choreografie, kdy si soutěžící vyzkoušeli tanec na podiu s možností využití divadelních prvků jako je osvětlení, šály a změny v barvě pozadí choreografie, je charakteristické pro tuto jarní soutěž. Celkem se rozdalo 32 pohárů, které si odvezly kluby nejen z Hlinska, ale například i z Jilemnice, Hradce Králové, Velkých Bílovic,  Rychnova nad Kněžnou, Žďáru nad Sázavou, Humpolce, Chrudimi, Lanškrouna, Hořic nebo Pardubic. Atmosféra byla úžasná. Diváci mohli shlédnout 38 choreografií stylů disko, street dance, jazz a moderna, roztleskávačky a plesové choreografie. Soutěžící byli dále rozděleni dle věkových kategorií, od minidětí po seniory. Celou soutěž hodnotila odborná porota, složená ze členů TS Ridenda a dalších profesionálních choreografů a pedagogů z konkurenčních organizací. Taneční studio Ridendo nejen tuto soutěž pořádalo, ale jeho členové se aktivně účastnili jako soutěžící. První místo obsadilo v kategorii miniděti -  show formace, v juniorské moderně a jazzu získalo druhé a třetí místo a v juniorských roztleskávačkách místo první. V kategorii street dance byl nejčastějším vítězem klub TŠ Timedance Hradec Králové, v moderním tanci pak skvělé výkony předváděli tanečníci z klubu Balanc Velké Bílovice. Celým pořadem provázela Kateřina Jursová a Richard Boguaj, vedoucí TS Ridenda a vedoucí celé soutěže. Akce byla uspořádána za podpory města Hlinska a řady sponzorů, kterým by tímto TS Ridendo chtělo vyjádřit velké poděkování.

 

Za TS Ridendo

Tereza Šustrová

 Jako každý rok je konec března tanečně nejvytíženějším obdobím. Přípravy na nové soutěžní turné vrcholí, tanečníci dopilovávají detaily v choreografiích, v dílně švadleny se došívají poslední kousky kostýmů. Šňůra soutěžních klání může začít. Jednou z postupových soutěží, kterých se TS Ridendo účastní je soutěž chorografií pořádaná Svazem učitelů tance. Začíná regionálním kolem, které se pro pardubický a královehradecký kraj pořádá na domovském parketě – v hlineckém Multifunkčním centru. Tato soutěž se konala 29.března a Ridendo poslalo do tanečního boje všechny své tanečníky. Nejmenší zástupci kategorie „miniděti“ pod vedením Petry Volfové se svým pohádkovým příběhem Ledové království vytančili 5. místo. Děti s chorografií Agáty Trochové „Happiness“ v kategorii parketových kompozic vysoutěžily místo čtvrté. Oproti těmto dvěma kategoriím TS Ridendo do juniorské vyslalo hned dvě taneční formace. Dívky s choreografií Lenky Douchové „Sweet Misery“ se umístily na 5.místě, hned za svými kolegyněmi ze skupiny Martina Horáka, které s choreografií „Sky is over“ obsadily čtvrtou příčku. Největšího očekávání však dosahovala dospělá formace. Po dvouleté pauze se dospělým tanečníkům zastesklo po společenském tanci a ve spolupráci s novým choreografem vznikla plesová taneční choreografie „Explosions“. Osm tanečních párů představilo novou formaci plnou emocí. Příběh nešťastné lásky v choreografii Petra Janáčka zvítězil a porazil 7 tanečních souborů. Svým vítězstvím získal postup rovnou do semifinále Mistrovství ČR, které se bude konat 1.května v chrudimském Muzeu. Taneční studio Ridendo by tímto chtělo pozvat všechny svoje fanoušky na taneční soutěže, kterých se bude účastnit, protože motto je stále stejné „Tančíme s radostí“ a pro radost divákům.

Za TS Ridendo

Ing. Tereza Šustrová

 V sobotu 21. 3. proběhlo v Hradci Králové regionální kolo postupové soutěže CDO. Pro taneční studio Ridendo to byla tuto sezonu první soutěž a bylo zde reprezentováno čtyřmi choreografiemi moderny. Všechny si z Hradce přivezly krásná umístění a byly po zásluze odměněny diplomy a medailemi.

Pro mini děti s vystoupením „Ledové království“ to byla premiéra a vybojovaly krásné 4. místo. Vystoupení jim postavila Petra Volfová.

V dětské kategorii soutěžila skupina Píďalky, která s vystoupením Agáty Trochové „Happiness“ obsadila skvělé 1. místo.

 V kategorii juniorů se skupina Veverky umístila na 1. místě s choreografií s názvem „Sweet misery“, jejíž autorkou je Lenka Douchová.

Na soutěži nechyběla ani naše starší juniorská skupina, která tento rok poprvé soutěžila v kategorii Modern dance Extraliga. Děvčata nezklamala a vytančila pro Ridendo  další 1. místo vystoupením „Sky is over“, které postavil Martin Horák.

Pro TS Ridendo to byl tedy velmi vydařený start do nové sezony a děti, rodiče i všichni fanoušci tance si určitě přišli na své. 

MP

Taneční sezona 2015 pro taneční studio Ridendo, byla odstartována 14.3.2015 a to v nedaleké Chrudimi.

Do sousedského města byly vyslány naše dvě nejmladší skupiny Ridenda a to na Taneční skupinu roku. Nejmenší tanečníci a tanečnice Ridenda bojovali, co jim síly stačily, a vytančili si krásná medailová místa, z kterých měli radost nejen děti, ale samotní vedoucí skupin.

Nejmladší skupinka Koťátka v kategorii miniděti, vedena Petrou Volfovou, vybojovala 3. místo a to s vystoupením “Ledové království“ na motivy stejnojmenné pohádky.

Druhá skupina Píďalky, s vystoupením "Happiness", postaveným Agátou Trochovou, získala 3. místo a to v kategorii Děti.

 

Děkuji za krásnou podporu ze strany rodičů, babiček, dědečků, tetiček a strýčků, kteří fandili a drželi pěsti.

 

Agáta Trochová

 Vážení rodiče, 

upozorňujeme na platbu kurzovného pro druhé poletí taneční sezóny, tuto platbu provádějte na účet TS Ridendo do 28.2.2015.

Zde je číslo účtu:

107-1706120287/0100

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohly identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno.

Děkuji
RB

 Dne 17.1.2015 se konala taneční soutěž hobby páru v Chrasti u Chrudimě s názvem "Taneční Festival Vysoučina 2015". Pořadatel byla taneční škola Bohémia a Svaz učitelů tance ČR. Na této soutěži TS Ridendo reprezentovali naše dva páry a to Viktor Skořepa s Violkou Černou a Honzík Skořepa s Nikolkou Černou. Oba naše páry se umístily na předních příčkách soutěžního pole a to takto:

Viktor s Violkou
Junioři 1 Standard 3. místo
Junioři 1 Latina 5. místo
Junioři 1 Kombinace 3.místo

Honzík s Nikolkou
Junioři 2 Standard 3. místo
Junioři 2 Latina 2. míst
Dospělí Standard 8.místo
Dospělí Latina 2. místo
Dospělí Kombinace 2. místo

Gratulujeme našim párům k jejich skvělým výsledkům a přejeme hodně štěstí na další soutěži ve Chvaleticích na kterou se již připravují.

RB

 
 
Koťátka - MINI
Píďalky - DĚTI
Veverky - JUN
Juniorky - JUN
 
       
TSR Region– Chrudim – 14.3.2015
ANO
ANO
NE – Benefiční ples
NE – Benefiční ples
CDO – Hradec Králové – 21.3.2015
 
ANO
ANO
ANO
ANO
FTM – Hlinsko – 28.3.2015
 
ANO
ANO
ANO
ANO
Hlinsko - O pohár starosty Hlinska 4.4.2015
 
ANO
ANO
ANO
ANO
Rychnov–O Rychnovský pohárek 18.-19.4.2015
 
ANO
ANO
ANO
ANO
Heřmanův Městec – Poupata – květen
 
ANO
ANO
ANO
ANO


Plesy a jiné akce 2015

 

21.1. – Sportovec roku – MFC Hlinsko – Píďalky

23.1. – Městský ples Hlinsko - Juniorky 20:15, Páry 22:15

30.1. – Ples v Luži – páry

30.1. - Myslivecký ples - vystoupení Míši Pintové (sraz v MFC 19:30, vystoupení v 20:15)

6.2. – Ples Litomyšl – Juniorky – pomalé vystoupení, sraz 19.00 hod. Smetanův dům

7.2. – Ples Herálec – Juniorky – Roztleskávačky - příjezd 19.30 hod.

11.2. – ples CDS MOTÝL Hlinsko MFC– Veverky – vystoupení Míši Pintové

21.2. – Ples FC Hlinsko – bude upřesněno (Juniorky, Páry)    

14.3. – Benefiční ples MFC Hlinsko– Juniorky, veverky, páry

 V sotobu 29.11. se v hlineckém MFC konal již třetí ročník taneční soutěže v Hobby dance, kterou pořádalo taneční studio Ridendo.

Soutěž byla pořádána pod záštitou Svazu učitelů tance a také města Hlinska.

Tančilo se od rána až do večera a to ve všech věkových kategoriích. Jako první na taneční parket nastoupily dětské páry, které tančily v kombinaci tanců. Následně je vystřídali junioři 1 a 2, senioři a v závěru soutěže i dospělé páry. Tančilo se v kategoriích latinsko-amerických tanců, standardních a v jejich kombinaci. 

 

Celou soutěž hodnotila odborná porota – paní Ludmila Mičjanová z Pardubic, paní Hana Flekrová z Holic, paní Lenka Kratochvílová z Chrasti u Chrudimě, paní Miloslava Němečková z Hradce Králové, pan Petr Janáček z Havlíčkova Brodu a své zástupce v porotě mělo i TS Ridendo – pan Martin Pýcha a Ondřej Rydl z Prahy a pan Jaroslav Košťál z Chrasti.

 

Na taneční soutěž se sjely páry ze všech koutů ČR – své zástupce tu například měly kluby z Jablonce nad Nisou, Broumova, Havlíčkova Brodu, Chrudimi, Roudnice nad Labem, Prahy a samozřejmě Hlinska.

TS Ridendo mělo v soutěži dva taneční páry – novopečeného vicemistra ČR v hobby dance Viktora Skořěpu a Violku Černou, kteří soutěžili v kategorii děti 2 a Junioři 1.

 

V kategorii Děti 2 kombinace se Viki s Violkou umístili na prvním místě, v juniorech 1 v kombinaci na místě 4., v juniorské latině na místě 3. A ve standardu na místě 10.

 

Jejich starší sourozenci Jan Skořepa a Nikola Černá soutěžili v kategorii Junioři 2 a Dospělí.

V juniorské latině se umístili na místě 1., V kombinaci na místě 2. Jak v juniorech tak v dospělích a v kombinaci tanců v dospělé kategorii na místě 4.

 

Celkem se na soutěž sjelo 49 párů a taneční studio Ridendo se již teď těší na další ročník pořádané soutěžě.

 

Rádo by touto cestou poděkovalo všem sponzorům, kteří podpořili tuto soutěž, zejména pak generálnímu sponzorovi firmě Skori , dále Autoprodeji pana Radka Černého, Fair Creditu a Mlékárně Tatra. V neposlední řadě patří velké poděkování Městu Hlinsku za poskytnutí příjemného prostředí pro pořádání soutěže v MFC.

TS

 Vážení rodiče, 

připomínáme platbu kurzovného za první poletí taneční sezóny, tuto platbu provádějte na účet TS Ridendo do 28.10.2014, pokud jste již tak neučinili.
Zde je číslo účtu:
107-1706120287/0100 a nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte.

Děkujeme 
TS Ridendo 
 Vážení rodiče,

dovolte mi, 

abych Vás pozvala na valnou hromadu TS Ridenda, 
která se usuteční v neděli 26.10.2014 v prostorách tělocvičny ZŠ Resslova, od 16 hodin.

Prosíme o Vaši účast.

Na valné hromadě se bude probírat již započatá taneční sezona a hlavně je nutností udělat pár formálních změn, které se staly nutností s platností nového občanského zákoníka. 
Je potřeba schválit lehkou úpravu stanov, přejmenovat TS Ridendo občanské sdružení na TS Ridendo zapsaný spolek a v neposlední řadě přišel čas na volbu nového vedoucího.
Vzhledem k tomu, že pro tyto nutné změny je zapotřebí minimálně 75% účast všech členů je zapotřebí, abyste na valnou hromadu dorazili, popřípadě poslali zástupce z rodiny.
Pokud bychom nedosáhli 75% účasti, museli bychom valnou hromadu opakovat a v nejhorší situaci by mohlo dojít i k zániku studia, pokud bychom nestihli včas přejmenovat TS Ridendo na zapsaný spolek.
Prosím, berte tuto výzvu vážně.

Mnohokrát děkuji a přeji příjemný den.

Tereza Šustrová
Vážení rodiče,

taneční sezona startuje od 15.9.2014 a to v následujícím harmonogramu.
Přikládáme i pár termínů, které jsou již známé.
Upozorňujeme, že některý z pátků v měsíci září nebo říjnu proběhne valná hromada, na které bude NUTNÁ Vaše účast. Bohužel v současnosti neznáme termín, ale budeme Vás o něm co nejdříve informovat!

Těšíme se na shledání.

 

16-17:30

trenér

17:30-19:00

trenér

po

Děti

Nikča

Junioři A

Katka

út

Mini

Péťa, Editka

Junioři B

Míša

st

Junioři B

Lenka (Míša)

 

 

čt

 

 

 

 

Děti

Agáta

Junioři A

Martin

 

páry

Martin - MFC

 

 

Junioři A - Žabky
Junioři B - Veverky

všechny tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Resslova, vyjma pátečního tréninku párů, který proběhne v zrcadlovém sálu MFC.
Páry budou mít ještě tréninky o víkendu, dle měsíčního plánu, po domluvě s vedoucím skupiny a vedoucím TS Ridenda.

12.9.2014 – NÁBOR DO SKUPIN

15.9.2014 – ZAČÁTEK TANEČNÍ SEZONY, PRVNÍ TRÉNINKY

28.10.2014 – PLATBA KURZOVNÉHO ZA 1. POLOLETÍ (do tohoto termínu)

28.2.2015 – PLATBA KURZOVNÉHO ZA 2. POLOLETÍ

29.11.2014 – CENA TS RIDENDO – MFC HLINSKO

6.12.2014 – MIKULÁŠ TANČÍ S RIDENDEM – MFC HLINSKO

4.4.2015 – O POHÁR STAROSTKY MĚSTA HLINSKA – MFC HLINSKO

5.6.2015 – TANČÍME S RADOSTÍ – PROFILOVÝ POŘAD TS RIDENDO – MFC HLINSKO


Naše páry na soutěži Jarní cena Chrudimě, dne 31.5.2014 získaly tato umístění:

Viktor Skořepa a Violka Černá:

Děti 2 kombinace - finálové 6. místo (z 22 párů)

Junioři 1 kombinace - 10. místo (z 27 párů

 

Honza Skořepa a Nikolka Černá:

Junioři 2 kombinace - finálové 6. místo (ze 17 párů)

Dospělí LAT - medailová příčka a jejich 3. místo (z 9. párů)

 

Krásné zakončení taneční sezóny :-)

Na Mistrovství SUT ČR Hobby Dance, konaného v AFI Paláci v Pardubicích, dne 8.5.2014

Honza Skořepa s Nikolkou Černou vybojovali tato umístění:

JUN 2 kombinace - 7.místo, finále

JUN 2 Latina - 4. místo

 

Viktor Skořepa s Violkou Černou

Děti 2 kombinace - 8. místo

V rámci soutěžní sezony 2014 se tanečníci našeho studia účastní mnoha soutěží. Některé jsou již za námi a my se můžeme pochlubit dobrými výsledky! Letos jsme se zúčastnili třech postupových soutěží – Dance life tour – CDO, Taneční skupina roku a Festival tanečního mládí. Ve všech soutěžích jsme z regionálního kola postoupili do kola zemského, ale této možnosti z časových a finančních důvodů využijeme jen v případě Taneční skupiny roku v kategorii junioři. Tam nás tedy čeká ještě zemské kolo a přáli bychom si i postup na MČR. Kromě těchto velkých soutěžích, kde spolu soupeří mnoho tanečních klubů, ovšem pouze v rámci kraje, se zúčastňujeme i soutěží pohárových. Jsou to sice soutěže menší, avšak se zde setkáváme s kolegy z celé republiky. Sami jsme jednu takovou soutěž pořádali – O Pohár starostky města Hlinska, dalších dvou jsme se zúčastnili a poslední – v Heřmanově Městci nás ještě čeká.

V následujících řádcích se můžete seznámit s našimi úspěchy.

 

Koťátka – děti předškolního věku, choreografie „Psí hrátky – Lenka Douchová

Festival tanečního mládí – regionální kolo

5. místo

M-Style dance Třebíč – pohárová soutěž kolektivů

5. místo

O Pohár starostky města Hlinska – pohárová soutěž

1. místo

O Rychnovský pohárek – pohárová soutěž

4. místo

Poupata 2014 – pohárová soutěž

 

 

Píďalky – děti ve věku 7-10 let, choreografie „Karlík a továrna na čokoládu“ – Agáta Trochová

CDO – Regionání kolo pro Hradecký a Pardubický kraj

 

Taneční skupina roku – regionální kolo

 

Festival tanečního mládí – regionální kolo

5. místo

M-Style dance Třebíč – pohárová soutěž kolektivů

 

O Pohár starostky města Hlinska – pohárová soutěž

3. místo

O Rychnovský pohárek – pohárová soutěž

2. místo

Poupata 2014 – pohárová soutěž

 

 

Veverky – děti ve věku 10-11 let, choreografie „Because of you“ – Lenka Douchová

CDO – Regionání kolo pro Hradecký a Pardubický kraj

1. místo

Taneční skupina roku – regionální kolo

3. místo

Festival tanečního mládí – regionální kolo

3. místo

M-Style dance Třebíč – pohárová soutěž kolektivů

6. místo

O Pohár starostky města Hlinska – pohárová soutěž

3. místo

O Rychnovský pohárek – pohárová soutěž

1. místo

Poupata 2014 – pohárová soutěž

 

 

Veverky - děti ve věku 10-11 let, choreografie „Balada boa“ – Michaela Pintová

M-Style dance Třebíč – pohárová soutěž kolektivů

5. místo

O Pohár starostky města Hlinska – pohárová soutěž

3. místo

Poupata 2014 – pohárová soutěž

 

 

Junioři – 12-15 let, choreografie „Written into hearts – Martin Horák

CDO – Regionání kolo pro Hradecký a Pardubický kraj

3. místo

Taneční skupina roku – regionální kolo

2. místo

Festival tanečního mládí – regionální kolo

2. místo

M-Style dance Třebíč – pohárová soutěž kolektivů

2. místo

O Pohár starostky města Hlinska – pohárová soutěž

3. místo

O Rychnovský pohárek – pohárová soutěž

1. místo

Poupata 2014 – pohárová soutěž

 

 

 
Párové tancování v Ridendu

Na začátku roku se naše dětské a juniorské páry zúčastnily soustředění párového tance v tanečním studiu Bonstep, pod vedením Michala Němečka a paní Miloslavy Němečkové. V rámci svých individuálních tréninků navštěvují kromě domovského studia právě studio Bonstep, kde rozvíjí své taneční sestavy a získávají nové znalosti i od externích trenérů. Kromě vlastních tréninků absolvují i víkendové individuální lekce s jejich novým trenérem, Martinem Horákem.

Všechny páry se v současné době připravují na Mistrovství ČR v Hobby dance, které se uskuteční 8. května v AFI Paláci v Pardubicích.

V letošní taneční sezoně se zúčastnili následujících soutěží:

David Vašák a Nicol Mrkvičková:

Název soutěže

kategorie

umístění

O Přeloučskou věž

JUN 1 STT

14. – 15. místo

O Přeloučskou věž

JUN 1 LAT

16. místo

O Chrudimskou loutku

JUN 1 kombinace

18.-19. místo

O Chrudimskou loutku

JUN 2 kombinace

15. místo

Třemošnický pohár

JUN 1 STT

20. – 21. místo

Třemošnický pohár

JUN 2 STT

16. místo

Třemošnický pohár

JUN 1 LAT

16. místo

Třemošnický pohár

JUN 2 LAT

19. místo

Cena TS Ridendo

JUN 1 kombinace

4. místo

Cena TS Ridendo

JUN 2 kombinace

4. místo

Cena TS Ridendo

JUN 1 STT

7. místo

Cena TS Ridendo

JUN 2 STT

7. místo

Cena TS Ridendo

JUN 1 LAT

8. – 9. místo

Cena TS Ridendo

JUN 2 LAT

8. – 9. místo

Taneční festival Vysočina

JUN 2 kombinace

6. místo

Taneční festival Vysočina

JUN 2 STT

7. místo

Taneční festival Vysočina

JUN 2 LAT

8. místo

Chvaletické Éčko

JUN 2 kombinace

4. místo

Chvaletické Éčko

JUN 2 STT

5. místo

Chvaletické Éčko

JUN 2 LAT

6. místo

Únorové Géčko

JUN 2 kombinace

7. – 9. místo

Únorové Géčko

JUN 2 STT

10. místo

Únorové Géčko

JUN 2 LAT

11. místo

 
Jan Skořepa a Nikola Černá:

Název soutěže

kategorie

 umístění

Cena Praskačky

JUN 1 kombinace

16. místo

Cena Praskačky

JUN 1 STT

14. – 15. místo

Cena Praskačky

JUN 1 LAT

6. místo

O Přeloučskou věž

JUN 1 LAT

11. – 12. místo

O Přeloučskou věž

JUN 1 STT

17. místo

O Chrudimskou loutku

JUN 1 kombinace

20. – 21. místo

O Chrudimskou loutku

JUN 2 kombinace

13. – 14. místo

Třemošnický pohár

JUN 1 STT

19. místo

Třemošnický pohár

JUN 2 STT

18. místo

Třemošnický pohár

JUN 1 LAT

4. místo

Třemošnický pohár

JUN 2 LAT

8. místo

Holický kramflíček

JUN 1 STT

17. místo

Holický kramflíček

JUN 2 STT

16. – 18. místo

Holický kramflíček

JUN 1 LAT

7. – 8. místo

Holický kramflíček

JUN 2 LAT

14. – 15. místo

Cena TS Ridendo

JUN 1 kombinace

6. místo

Cena TS Ridendo

JUN 2 kombinace

5. místo

Cena TS Ridendo

JUN 1 STT

9. – 11. místo

Cena TS Ridendo

JUN 2 STT

8. místo

Cena TS Ridendo

JUN 1 LAT

6. místo

Cena TS Ridendo

JUN 2 LAT

6. místo

Taneční festival Vysočina

JUN 2 kombinace

3. místo

Taneční festival Vysočina

JUN 2 STT

8. místo

Taneční festival Vysočina

JUN 2 LAT

3. místo

Chvaletické Éčko

JUN 2 kombinace

5. místo

Chvaletické Éčko

JUN 2 STT

8. místo

Chvaletické Éčko

JUN 2 LAT

5. místo

 
Viktor Skořepa a Viola Černá:

Název soutěže

kategorie

umístění 

Cena TS Ridendo

Děti 2 kombinace

4. místo

Taneční festival Vysočina

Děti 2 kombinace

3. místo

Chvaletické Éčko

Děti 2 kombinace

2. místo

Chvaletické Éčko

JUN 1 kombinace

10. místo

  

Richard Boguaj a Tereza Šustrová

Název soutěže

kategorie

umístění

Chvaletické Éčko

Dospělí latina

2. místo

Hlinecké Géčko

Dospělí latina

1. místo

O Pohár Manky, Rumcajse a Cipíska

Dospělí latina

1.místo

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »»»
 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid