11.01. 12Stanovy TS Ridenda

Stanovy občanského sdružení
„TS Ridendo“
 
Čl. I
Název a sídlo sdružení
1. Název občanského sdružení je: TS Ridendo.
2. Sídlem sdružení je obec: Hlinsko     Sdružení sídlí na adrese: Wilsonova 218, Hlinsko, 539 01.
 
Čl. II
Předmět činnosti
 
1. TS Ridendo je občanským sdružením dětí, mládeže a dospělých ve smyslu
    zákona o sdružování občanů.

2. Svojí povahou je zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací s právní subjektivitou. Vytváří  
    podmínky pro popularizaci tance ve všech jeho podobách a formách jako prostředku pro   
    smysluplné využití volného času a rozvoj estetického cítění.

                                  
Čl. III
Poslání a cíl
 
1. Posláním TS Ridenda je podporovat rozvoj tance, hájit zájmy svých členů a
    prosazovat jejich oprávněné požadavky.

2. Prvořadým cílem TS Ridenda je:
    a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o tanec,
    b) vychovávat děti a mládež prostřednictvím tanečního oboru.
 
Čl. IV
Sdružování
 
1. TS Ridendo je dobrovolným sdružením tanečníků.

2. TS Ridendo je sdružením otevřeným pro všechny tanečníky, kteří se chtějí podílet
    na jeho činnosti, naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle.

3. TS Ridendo respektuje právo sdružených tanečníků sdružovat se v jiných 
    zájmových seskupeních a organizacích.
 
Čl. V
Členství
 
1. Členem TS Ridenda se může stát každá fyzická osoba, která:
    a) má o práci v TS Ridendu zájem,
    b) souhlasí s posláním TS Ridenda,
    c) chce se aktivně podílet na plnění úkolů TS Ridenda,
    d) zaváže se dodržovat stanovy, dokumenty a závazná usnesení orgánů TS Ridenda
    e) podá písemnou přihlášku (za nezletilého písemnou přihlášku podá jeho zákonný zástupce).
 
2. Členství v TS Ridendu je řádné a evidované.
 
3. Řádné členství v TS Ridendu vzniká automaticky podáním řádně vyplněné      
    přihlášky člena do TS Ridenda a zaplacením členského příspěvku.
    Práva řádného člena: článek VI těchto stanov.
    Povinnosti řádného člena: článek VI těchto stanov.
 
4. Evidované členství v TS Ridendu vzniká automaticky podáním řádně vyplněné      
    přihlášky člena do TS Ridenda. Vznikem evidovaného členství   
    zaniká automaticky řádné členství. Evidované členství zaniká automaticky vypršením doby 12
    měsíců od jeho vzniku. Evidovaný člen v průběhu této doby může zaplacením členského  
    příspěvku řádného člena obnovit své řádné členství, čímž jeho evidované členství automaticky
    zaniká.
    Práva evidovaného člena: článek VI těchto stanov.
    Povinnosti evidovaného člena: článek VI těchto stanov.
 
5. Členství v TS Ridendu zaniká :
    a) písemným oznámením člena,
    b) vyloučením, porušil-li člen hrubým způsobem stanovy TS Ridenda nebo jiným 
         způsobem vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání TS Ridenda, přičemž o
         vyloučení rozhoduje výbor sdružení,
    c) úmrtím člena,
    d) zánikem TS Ridenda.
 
Čl. VI
Práva a povinnosti členů
 
1. Práva členů TS Ridenda:
    a) účastnit se podle svých zájmů činnosti TS Ridenda,
    b) být informován o akcích a činnosti TS Ridenda,
    c) obracet se na kterýkoli orgán TS Ridenda s dotazy, připomínkami, podávat  
        návrhy na zlepšení práce TS Ridenda,
    d) být volen do všech orgánů TS Ridenda po dosažení věku 18 let.
 
2. Povinnosti členů TS Ridenda:
    a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty TS Ridenda i usnesení příslušných
        orgánů TS Ridenda a dbát dobrého jména TS Ridenda,
    b) platit členské příspěvky TS Ridenda ve stanovené výši a ve stanoveném 
        termínu,
    c) oznamovat příslušné evidenci všechny změny v identifikačních údajích
    d) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti TS Ridenda a   
         pracovat pro jeho rozvoj.
 
Čl. VII
Orgány sdružení a jednání jménem sdružení
1. Orgány sdružení jsou členská schůze a výbor sdružení.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor sdružení povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak. Členská schůze:

a)      projednává činnost sdružení,
b)      schvaluje změny stanov, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení,
c)      odvolává a volí jednotlivé členy výboru sdružení na jejich jednoleté funkční období,
d)      schvaluje výroční zprávu sdružení,
 
e)      rozhoduje o zániku sdružení, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení; zároveň
      nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání  
      sdružení
f)        v souladu s těmito stanovami, dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení.
3. Výbor se skládá ze tří členů - předsedy, místopředsedy a člena výboru. Členové jsou voleni na    členské schůzi na čtyřleté funkční období. Výbor sdružení řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor sdružení sestavuje výroční zprávu sdružení. Výbor sdružení dále:
a)        schvaluje rozpočet sdužení
b)        vylučuje členy sdružení
4. Jménem sdružení jedná předseda výboru. Tento může udělit plnou moc k zastupování další osobě.
 
Čl. VIII
Hospodaření sdružení
1. Příjmy TS Ridenda tvoří členské příspěvky či jiné příjmy od členů, dotace a granty
    od státních a místních orgánů, podíly a výnosy, příspěvky sponzorů, dary, dědictví, převody
    majetku, vstupné a další aktiva vyplývající z činnosti sdružení
 
2. Členské příspěvky či jiné příjmy od členů TS Ridenda jsou v souladu se zákonem
    o daních z příjmu osvobozeny od placení této daně.

3. Skladbu a výši členských příspěvků určuje Finanční řád TS Ridenda.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení.
5. Výbor sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědný členské schůzi.
 
Čl. IX
Zánik sdružení
1. TS Ridendo zanikne, usnese-li se na tom členská schůze 2/3 většinou přítomných členů. Členská schůze v tomto případě rovněž rozhodne o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy a závazky TS Ridenda.
 
 
V Hlinsku dne 28.12.2011
 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid