Vnitřní řád studia

 

Vnitřní řád tanečního studia RIDENDO

Evidence v TS RIDENDO

·         Každý tanečník je zaevidován do studia na základě vyplněného evidenční listu. Všechny uvedené údaje v evidenčním listu musí být pravdivé. Pokud dojde k jejich změně, je tanečník nebo jeho zákonný zástupce povinen změnu nahlásit vedoucímu TS Ridendo.

·         Zařazení tanečníka do skupiny je provedeno podle jeho věku nebo jeho výkonnosti. Zařazení určuje Výbor TS Ridenda. Přesun do jiné skupiny probíhá zejména na začátku nové taneční sezony, tedy v září. Tanečník a jeho zákonní zástupci jsou o této změně informováni.

·         Tanečník nebo jeho zákonný zástupce je povinen současně s evidenčním listem odevzdat kopii zdravotního posudku od svého ošetřujícího lékaře o schopnosti účasti na trénincích a sportovních soutěžích. Tento posudek tanečník nebo jeho zákonný zástupce udržuje v platnosti po celou dobu evidence v TS Ridendo. Při aktualizaci tohoto posudku TS Ridendo vrací evidovanému tanečníkovi neaktuální posudek výměnou za nový. Pouze pokud dojde na tréninku nebo soutěži k úrazu, TS Ridendo pořizuje jeho kopii a zakládá do zdravotního deníku. Tato kopie pak podléhá skartačnímu řádu.

·         Každý tanečník nebo jeho zákonný zástupce má možnost udělit souhlas k pořizováním fotografií a jiných audiovizuálních záznamů pro propagaci tanečního studia. Tyto záznamy mohou být zveřejněny na webu studia, FB stránkách, kanále YouTube, nástěnkách
a vývěskách na veřejných prostorech a mohou být předány třetím osobám – například fotografie do novin. Zejména se jedná se o záznamy z akcí a lekcí studia, taktéž ze soutěží, kde TS Ridendo za své členy uděluje stejný souhlas pořadatelům těchto akcí. Dále taktéž uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby TS Ridendo, z.s. dle zákona č.101/2000 Sb. a dále dle GDPR (EU) 2016/679.  Podrobnosti o možnostech udělení souhlasu ke spravování osobních dat jsou pak uvedeny v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů TS Ridendem.

·         Součástí evidenčního listu je i seznam osob, které mohou děti do 15 let věku vyzvedávat nebo jejich zákonní zástupci mohou dát svolení pro odchod z tréninku samostatně bez doprovodu.

·         Všechny řády a ustanovení jsou vyvěšeny na webu TS Ridendo v záložce Kontakty.

·         Odevzdáním evidenčního listu tanečník, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrzuje seznámení se všemi platnými dokumenty a řády TS Ridenda.

·         Odevzdáním evidenčního listu vzniká povinnost platby kurzovného, jehož výše je stanovena na počátku taneční sezony a je vyvěšena na webových stránkách TS Ridendo.

·         V případě zahájení evidence v průběhu roku je tanečník povinen zaplatit plnou část kurzovného za dané pololetí, do kterého nastupuje.

·         Ukončení evidence vzniká pouze písemným ohlášením vedoucímu TS Ridendo na adresu TS Ridendo. Vzor pro ohlášení ukončení evidence v TS Ridendo najdete na webových stránkách TS Ridendo v záložce Kontakty/Vnitřní řád…. Při ukončení evidence nevzniká nárok na vrácení kurzovného na dané pololetí. Pokud tanečník nezaplatil za dané pololetí kurzovné a odchází v průběhu pololetí, bude po něm částka za neprovedenou platbu vymáhána.

·         Při ukončení evidence tanečník získává zpět doklad o zdravotní způsobilosti, který TS Ridendu odevzdal.

·         Ukončení evidence ze strany TS Ridenda vzniká na základě neuhrazení kurzovného i přes opakovanou výzvu nebo při porušování vnitřního řádu. Ukončení je tanečníkovi doručeno písemně a nabývá platnosti dnem jeho vystavení.

 

Výše a úhrada kurzovného

·         Výše kurzovného je vždy stanovena před zahájením taneční sezóny, tedy na přelomu srpna a září a je uveřejněna na webu studia.

·         Výše kurzovného může být odlišná pro jednotlivé skupiny, na základě počtu tréninků, absolvovaných soutěží, náročnosti skupiny na počet lektorů atd.

·         Kurzovné je hrazeno pouze bankovní převodem na účet studia, který je uveden na webu. Při platbě je nutné provést zápis do zprávy pro příjemce, kde platící uvede jméno tanečníka. Platbu lze provést i pro více tanečníků najednou, do zprávy pro příjemce je pak nutné uvést příjmení všech placených tanečníků.

·         Kurzovné lze hradit pololetně nebo ročně, termíny, do kterých je nutno uhradit tyto částky jsou uvedeny na webových stránkách TS Ridendo. Neuhrazení kurzovného v řádném termínu může být důvodem pro odepření výuky tanečníkovi bez její náhrady.

·         Pololetí pro výuku a platbu kurzovného jsou shodná s platnými pololetí školního roku v daném roce.

·         První a poslední termín tréninku určuje vedoucí TS Ridenda a své rozhodnutí vyvěšuje na web TS Ridenda před začátkem taneční sezony.

·         Kurzovné orientačně zahrnuje (výuku dle rozvrhu, startovné na vybrané soutěže, pronájem prostor pro výuku, registrace v tanečních organizacích, režijní náklady TS Ridenda).

Tréninky

·         Na tréninky se člen dostaví minimálně 10 minut před začátkem lekce.

·         U tanečníků do 15 let předává lektor tanečníky po skončení tréninku zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám pro vyzvednutí, popř. mohou odcházet sami pokud zákonný zástupce odevzdá ohlašovací lístek se svolením pro odchod z tréninku bez doprovodu.

·         Na tréninky jsou tanečníci povinni chodit upraveně a čistě, nosit upravené vlasy, aby nebránily v pohybu, dále oblečení vhodné pro taneční aktivitu (příklad – tepláky, tričko, mikina), obuv vyčleněnou pouze pro tanec (sálové boty se světlou podrážkou nebo speciální taneční boty). S výběrem vhodné obuvi se tanečníci a zákonní zástupci mohou obracet i na lektory TS Ridendo. Na trénink je nutné přinést si uzavíratelnou láhev s pitím.

·         Povinností tanečníka při jeho nepřítomnosti se předem telefonicky omluvit příslušnému lektorovi. Telefonní čísla lektorů jsou uvedena na webových stránkách TS Ridendo. Neomluvené neúčasti nebo vysoká absence mohou být důvodem pro vyřazení tanečníka z choreografie.

·         Na tréninky je zakázáno nosit šperky a jiné ozdoby, které by mohly způsobit zranění nebo by na nich mohla vzniknout škoda.

·         Všechny věci si tanečníci nechávají v šatně před tělocvičnou, kde se i převlékají. Šatna je společná pro dívky i chlapce. Možnost diskrétního převlékání je pouze v prostorách WC. Šatna není zajištěna proti cizím osobám, proto tanečníci mohou využít uložení cenností u lektora. Za ponechané věcí v šatně TS Ridendo, z.s. neručí.

·         Návštěvy tréninků neevidovaných osob jsou povoleny jen ve výjimečných případech, po domluvě s lektorem. Čekání zástupců na tanečníky v pronajímaných prostorách je zakázáno.

·         Rozvrh hodin jednotlivých skupin je zveřejněn na webu www.ridendo.cz a FB skupině „TS Ridendo Hlinsko“

·         Případné zrušení tréninků je trenérem nahlášeno dopředu, a to mobilní komunikací nebo emailem.

·         Nahrazovaní zrušených lekcí z provozních důvodů studia probíhá většinou ve víkendových termínech a vedoucí skupiny o nich dopředu informuje tanečníky nebo jejich zákonné zástupce.

·         V době školních prázdnin a jiných dní volna se tréninky nekonají. Pokud se konají, jde o mimořádné tréninky, které jsou včas nahlášeny.

·         V prostorách, kde probíhá výuka je nutno se řídit provozním řádem a BOZP a PO předpisy platnými pro tyto prostory, které udává pronajímatel.

·         Lekce trvá 90 minut a zahrnuje i pauzu na pití a toaletu.

·         Tanečník se z tanečního sálu nevzdaluje bez nahlášení lektorovi.

·         Je přísně zakázáno ve všech prostorách kouřit a požívat jiné omamné látky. Pokud by bylo podezření, že tanečník tento zákaz nedodržuje a pod těmito látkami se účastní lekcí, ihned bude vykázán z lekce. V případě jeho nezletilosti bude informován jeho zákonný zástupce nebo případně bezpečnostní složky a neprodleně bude vykázán z lekce.

·         V tanečních a přilehlých prostorách je přísně zakázáno vyklánět se z oken, používat vybavení pronajímaného prostoru, pokud to neurčí lektor v rámci výuky.

·         V případě zranění nebo úrazu tanečník ihned informuje příslušného lektora, který provede první pomoc a vykoná zápis do knihy úrazů, který dá podepsat tanečníkovi a jeho zákonnému zástupci.

·         V případě, že tanečník odhalí závadu na majetku TS Ridenda nebo pronajímatele, ihned tuto skutečnost nahlásí příslušnému lektorovi. Pokud tuto škodu způsobí, je povinen (nebo jeho zákonný zástupce) tuto škodu uhradit.

·         Po ukončení lekce se všichni tanečníci rozcházejí mimo pronajímané prostory, nejpozději do 15 minut od ukončení lekce. Pokud nedojde k vyzvednutí dítěte do 15 let, lektor kontaktuje zákonné zástupce a s tanečníkem čeká před pronajímaným prostorem. Pokud lektor s tanečníkem čeká na jeho vyzvednutí déle než 15 minut, je zákonný zástupce povinen TS Ridendu uhradit poplatek za hlídání dítěte ve výši 200 Kč za započatou hodinu.

 

Soutěže

·         Pokud je tanečník v soutěžní formaci, je povinen dodržovat docházku na všech trénincích, a to i mimořádných. Pokud tuto docházku nedodržuje a ohrožuje tím choreografii, může být choreografem ze soutěžní choreografie vyloučen. Stejně tak může  být vyloučen kvůli opakované neúčastni na soutěžích.

·         Nutno počítat s termíny soutěží v období leden až červen (termíny soutěží jsou vždy dopředu vyvěšeny veřejně na webu a všichni vedoucí skupin o nich informují tanečníky ve skupinách)

·         Účast na soutěžích je pro tanečníka choreografie povinná.

·         Startovné za chorografii a tanečníky platí TS Ridendo, ve výjimečných případech si startovné hradí tanečníci sami, jsou s tím včas seznámeni.

·         Na soutěž je nutností přivézt si kostým a taneční obuv, která je stanovena pro choreografii.

·         Na soutěže se tanečník dostaví ve stanovený čas a hlásí se u příslušného vedoucího.

·         Dopravu na soutěže si tanečníci zajišťují sami, pokud není zajištěna hromadná autobusová doprava. Pokud je zajištěna hromadná doprava, zákonní zástupci nebo  tanečníci si ji hradí sami, pokud není stanoveno jinak.

·         Zodpovědnost za tanečníky do 18 let na soutěži zajišťují zákonní zástupci, v případě absence zákonného zástupce nese odpovědnost lektor TS Ridendo po dobu od srazu do rozchodu. 

·         Při stanoveném rozchodu lektor předává nezletilé tanečníky zákonným zástupcům, nebo jimi pověřeným osobám. Ohlášení pověřených osob provádí zákonný zástupce minimálně den dopředu písemně Ohlašovacím lístkem. 

·         V žádném případě není možné měnit místo předání nezletilého tanečníka po telefonické domluvě.

·         Lektor nesmí nezletilého tanečníka předat třetí osobě i přes telefonické vyžádání zákonného zástupce.

·         Pokud nezletilý tanečník dorazí na soutěž bez doprovodu zákonných zástupců a lektor není písemně seznámen s tím, kdo za něho odpovídá v době rozchodu, podá telefonické ohlášení zákonnému zástupci, aby si jej po ukončení akce osobně vyzvedl.

·         Pokud lektor s tanečníkem čeká na jeho vyzvednutí déle než 15 minut po rozchodu, je zákonný zástupce povinen TS Ridendu uhradit poplatek za hlídání dítěte ve výši 200 Kč za započatou hodinu.

·         Vzory pro písemné ohlášení lektorovi zodpovědné osoby za dítě pro dobu konání soutěže nebo dopravu na soutěž a ze soutěže jsou umístěny na webových stránkách TS Ridendo.

 

Kostým

·         Pokud je tanečník zařazen do taneční choreografie, musí si zakoupit i příslušný kostým.

·         Kostým pro choreografii navrhuje choreograf ve spolupráci se švadlenou.

·         Kostýmové zkoušky jsou vždy předem nahlášeny a účast na nich je povinná. Kostýmové zkoušky probíhají v šatně v době konání tréninků. V případě neúčasti na kostýmové zkoušce je tanečník povinen si dohodnout se švadlenou jiný termín kostýmové zkoušky v místě její provozovny.

·         Cena kostýmu je předběžně kalkulována a oznámena předem, jedná se však o cenu předběžnou, která se může změnit na základě použitého materiálu a náročnosti výroby. 

·         Úhrada za kostým probíhá v hotovosti, ve stanovený termín, lektorovi.

·         O kostým je nutno pečovat dle instrukcí od vedoucího a švadleny. Pokud kostým vlivem špatného zacházení nesplňuje kvalitu kostýmu pro vystupování (seprané barvy), je nutností si pořídit kostým nový, pokud to ještě lze. Pokud to nelze, tanečník v takovém kostýmu nemůže vystupovat.

 

Akce TS Ridendo

·         TS Ridendo pořádá během roku několik akcí, jako je profilový pořad, taneční soutěž kolektivů, taneční soutěž párů, mikulášská besídka a další. Na tyto akce mají tanečníci TS Ridendo vstup zdarma. Vstupné zdarma mají i další osoby, které svojí pomocí přispívají k chodu akce jako pořadatelé. Zákonní zástupci a doprovod tanečníků je povinen na tyto akce uhradit vstupné.

·         Pokud se tanečník TS Ridenda těchto akcí účastní, nese za něj odpovědnost TS Ridendo, a proto se tanečník řídí pokyny vedoucího či lektorů, dodržuje zásady bezpečnosti. Neopouští prostory akce bez svolení lektora nebo vedoucího TS Ridendo.

·         Tanečníci se na akci dostaví ve stanovený čas. Po ukončení akce - ve stanovený čas - si jej vyzvedávají zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby, případně na základě písemného ohlášení mohou z akce odejít sami (viz. odchod z tréninků).

·         Pokud se čas vyzvedávání změní v důsledku prodloužení akce nebo předčasného ukončení, zákonní zástupci nezletilých tanečníků budou informováni.

·         Pokud zákonní zástupci nezletilých tanečníků nevyzvednou své děti včas, příslušný lektor čeká se svými svěřenci do doby příchodu jejich zákonných zástupců na místě ohlášené akce. Pokud je doba čekání lektora s dítětem na jeho zákonného zástupce delší než 15 minut, zákonný zástupce se zavazuje uhradit TS Ridendu za každou započatou hodinu poplatek 200 Kč za hlídání svěřeného dítěte.

·         Svým chováním tanečníci nepoškozují majetek TS Ridenda ani pronajímatele prostor, ve kterém se koná daná akce. Pokud tomu učiní, bude náhrada škody vymáhána na zákonných zástupcích.

 

Taneční soustředění TS Ridendo

·         TS Ridendo každoročně pořádá taneční soustředění v době letních prázdnin.

·         Toto soustředění je přednostně otevřené pro tanečníky TS Ridenda a jeho kapacita je doplněna ostatními zájemci.

·         Termín, poplatek za taneční soustředění a termíny k jeho uhrazení, místo, seznam vedoucích a další podrobnosti jsou vyvěšeny během taneční sezony na webových stránkách TS Ridendo.

·         Všechna práva a povinnosti účastníků soustředění a jejich zákonných zástupců jsou uvedeny v přihlášce a v příloze přihlášky, které jsou vyvěšeny na webových stránkách TS Ridendo.

 

 

Tento dokument byl projednán a schválen výborem TS Ridendo dne 31.8.2018

Za TS Rideno, z.s.

Richard Boguaj

předseda spolku

 

 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid