Stanovy zapsaného spolku

„TS Ridendo, z.s.“

 

Čl. I

Název a sídlo spolku

1.    Název spolku je: TS Ridendo, z.s. (dále jen „spolek“).

2.    Sídlem spolku je obec: Hlinsko, Spolek sídlí na adrese: Resslova 257, Hlinsko, 539 01.

 

Čl. II

Předmět činnosti

1.    TS Ridendo je spolkem ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. – občanský zákoník.

2.    Svojí povahou je zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací s právní subjektivitou. Vytváří podmínky pro popularizaci tance ve všech jeho podobách a formách jako prostředku pro smysluplné využití volného času a rozvoj estetického cítění.
    

Čl. III

Poslání a cíl

1.    Posláním TS Ridenda je podporovat rozvoj tance, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky.

2.    Prvořadým cílem TS Ridenda je:
a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o tanec,
b) vychovávat děti a mládež prostřednictvím tanečního oboru.

 

 

Čl. IV

Sdružování

1.    TS Ridendo je dobrovolným spolkem tanečníků a osob, jejichž zájmem je tanec podporovat.

2.    TS Ridendo je spolkem otevřeným pro všechny tanečníky, kteří se chtějí podílet na jeho činnosti, naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle.

3.    TS Ridendo respektuje právo sdružených tanečníků sdružovat se v jiných zájmových seskupeních a organizacích.

 

Čl. V

Členství

1.    Členem TS Ridenda se může stát každá fyzická osoba, která:

a) má o práci v TS Ridendu zájem,

b) souhlasí s posláním TS Ridenda,

c) chce se aktivně podílet na plnění úkolů TS Ridenda,

d) zaváže se dodržovat stanovy, dokumenty a závazná usnesení orgánů TS Ridenda,

e) podá písemnou přihlášku a uhradí členský příspěvek.

 

 

 

2.    Členství v TS Ridendu zaniká:

a) písemným oznámením člena,

b) vyloučením v případě neplnění členských povinností. O vyloučením rozhodu výbor TS Ridendo, z.s.

c) úmrtím člena,

d) zánikem TS Ridenda, z.s..

 

 

Čl. VI

Práva a povinnosti členů

 

1. Práva členů TS Ridenda:

a)    účastnit se podle svých zájmů činnosti spolku,

b)    být informován o akcích a činnosti spolku,

c)    obracet se na kterýkoli orgán spolku s dotazy, připomínkami, podávat návrhy na zlepšení práce TS Ridendo, z.s.,

d)    být volen do všech orgánů spolku.

 

2. Povinnosti členů TS Ridenda:

e)    dodržovat stanovy a ostatní dokumenty TS Ridenda i usnesení příslušných orgánů TS Ridendo, z.s. a dbát dobrého jména spolku,

f)     platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu,

g)    oznamovat všechny změny v identifikačních údajích

h)   podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti spolku a pracovat pro jeho rozvoj.

 

Čl. VII

Orgány spolku a jednání jménem spolku

1. Orgány spolku jsou členská schůze, výbor spolku, předseda a kontrolor.

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů spolku, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor spolku povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Členská schůze:


a)    projednává činnost spolku,

b)    schvaluje změny stanov,

c)    volí jednotlivé členy výboru spolku,

d)    volí kontrolora,

e)    schvaluje výroční zprávu spolku,

f)     rozhoduje o zániku spolku, a to dvoutřetinovou většinou všech členů spolku; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání spolku,

g)    v souladu s těmito stanovami, dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se spolku.

 

3.    Výbor se skládá ze tří členů - předsedy, místopředsedy a člena výboru. Členové výboru jsou voleni na členské schůzi na čtyřleté funkční období. Výbor volí předsedu a místopředsedu spolku, řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor spolku sestavuje výroční zprávu spolku.

Výbor spolku dále:

a)    schvaluje rozpočet spolku vč. výše členských příspěvků,

b)    přijímá a vylučuje členy spolku,

 

4. Jménem spolku jedná předseda, který je jeho statutárním orgánem. Tento může udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

Čl. VIII

Hospodaření spolku

 

 

1. Příjmy TS Ridendo z.s., tvoří členské příspěvky či jiné příjmy od členů, dotace a granty od státních a místních orgánů, podíly a výnosy, příspěvky sponzorů, dary, dědictví, převody majetku, vstupné a další aktiva vyplývající z činnosti spolku,

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti spolku.

3. Kontrolor kontroluje hospodaření spolku.

 

 

Čl. IX

Zánik spolku

1. TS Ridendo,z.s. zanikne, usnese-li se na tom členská schůze 2/3 většinou přítomných členů. Členská schůze v tomto případě rovněž rozhodne o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy a závazky TS Ridendo,z.s..

 

 

V Hlinsku dne 26.10.2014

 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid